Samtal kring Rymd i Väst

Samtal kring Rymd i Väst

Catrin Matsson från Ruag Space modererar rundabordssamtalet kring rymdfrågor.

Den 27 oktober samlades en rad företrädare för rymdintressena i Västsverige tillsammans med beslutsfattare och andra berörda aktörer för ett rundabordssamtal kring just ”Rymd i Väst”. Rymdfrågorna har aktualiserats av en rad orsaker. I grunden sker nu en snabb utveckling med ny teknik och nya aktörer på rymdarenan. Satellitkonstellationer och nya entreprenörer är bara ett par exempel på detta.

Politiken påverkas också och detta gör avtryck även på Sverige och svenska rymdintressen. Inte minst regeringens till årsskiftet aviserade rymdstrategi är ett skäl för Västsverige att lyfta fram de förmågor och behov vi har på rymdområdet.

Samtalet som hölls hos Business region Göteborg inleddes med att Folke Brundin från RUAG Space och Martin Velander från GKN Aerospace redogjorde kort för vad som sker på rymdområdet, arbetet med en svensk rymdstrategi, och vilka som är de viktigaste perspektiven för rymdindustrin i Västsverige.

Hans Fogelberg från Västra Götalandsregionens forsknings- och utvecklingsavdelning gav en faktabakgrund från regionens arbete, och beskrev branschens betydelse. En bransch med stor teknisk kompetens som Hans liknade vid ett ”Isberg” med en liten synlig del som sprider kunnande till en betydligt större, men mindre synlig, del av näringslivet i Västsverige.

Djupare inblick i industrins samverkan med akademin gav Lars Börjesson från Chalmers som beskrev arbetet inom rymdområdet och hur rymdrelaterade frågor återfinns inom de flesta av lärosätets styrkeområden och sträcker sig långt utanför astronomin.

Som en inledning på rundabordssamtalet tog Ann-Sofie Hermansson från Göteborgs stad upp branschens betydelse för Västsverige både som kunskapsspridare och exportindustri. Hon konstaterade att ”alla är för” rymdindustrin, men att Västsverige samtidigt måste hålla sig framme och betona industrins samhällsnytta och kommersiella vinster.

Lars Hjälmered från riksdagens näringsutskott ger sin syn på hur Rymdbranschen i Västsverige kan stärka sin ställning.

Lars Hjälmered från riksdagens näringsutskott kompletterade med ett nationellt perspektiv och lyfte även han fram nyttan som ett centralt begrepp. Offentliga satsningar på rymd kan vara motiverade om man kan påvisa samhällsnytta. Han konstaterade att Västsverige behöver befästa sin position och framhäva sig bredvid rymdindustri i andra delar av landet.

Efter dessa inledande inlägg fortsatte samtalet under ledning av Catrin Mattson från RUAG. Nyttan av Svenskt engagemang i det Europeiska rymdsamarbetet diskuterades, utmaningen att synliggöra nyttan och vinsten med rymdsatsningar i ett långsiktigt perspektiv och hur man kan väcka det politiska intresset för rymdfrågorna. De politiska företrädarna uppmuntrade branschen att fortsätta lyfta rymdfrågorna gentemot dem och ta initiativ till nya samtal och forum.

Rymd i Väst vill tacka alla deltagare för en givande diskussion och hoppas att kunna återkomma för fortsatt dialog.